กรมขนส่ง ให้จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้ว ที่นี่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค. ผ่อนคลาย การใช้อาคาร สถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม ทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยให้มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายให้สำนักงานทุกแห่งเปิดบริการใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ โดยต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอป DLT Smart Queue ซึ่งการคุมเข้มมาตรการงดการอบรมที่สำนักงานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิดนั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยง แต่สำหรับสำนักงานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโ รคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้ …

Read More