ลงทะเบียนลดค่าไฟ

เปิดรายละเอียดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ลงครั้งเดียวลดได้ 1 ปีเต็ม ถึงกันยายน 2565

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มติในที่ประชุม เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) บรรเทาภาระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า

จึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ดังนี้

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟฟ้า

– ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

– ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

– ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

– ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

– ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

– เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟ ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ เพื่อลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ

เข้าสู่เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กรณีต่างจังหวัด) และ การไฟฟ้านครหลวง  (กรณีกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

– ลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

– ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง  http://meagate1.mea.or.th/welfareregis