อัปเดต วิธีลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ ธ.ออมสิน 1 แสน ทุกขั้นตอน

ลงทะเบียนขอสินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่ออิ่มใจ ของธนาคารออมสิน
สวัสดีครับ วันนี้ นับว่าเป็รข่าวดี สำหรับ เจ้าของกิจการ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า  ธุรกิจร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่ม  เมื่อวันนี้ ทาง ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มาตรการตามนโยบาลรัฐบาล ได้ปล่อน สินเชื่ออิ่มใจ

สำหรับ ธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ได้แก่  ร้านห้องอถว  ร้านในห้าง/ฟู๊ดคอร์ท  ภุตตาคาร  Food Truck, Pop-Up Store, Booth&Kiosk  เพื่อช่วยเหลือ ในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน  ได้สามรถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น

สำหรับเรื่องของเงื่อนไข และคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการลงทะเบียน จะเป็นอย่างไรนั้น หากเจ้าของกิจการท่านใดสนใจ สามารถติดตาม อ่านรายละเอียดในข่าวนี้ได้ครับ ด้านล่างเลย

นับว่าเป็นข่าวดี จริง ๆ เมื่อ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดให้กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งขณะนี้ ธนาคารออมสิน ยังเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด โครงการสินเชื่ออิ่มใจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

– ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck

– ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร

– ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์

โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo


 

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ

-เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จำนวนเงินให้กู้

-ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หลักประกัน

-ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ

-ให้บริการผ่าน Mobile Application MyMo

วงเงินรวมของโครงการ

-จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ

-ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

 

ระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ

หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการระงับการจ่ายเงิน หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

Top of Form

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารฯ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ

เมื่อคลิกลงทะเบียนแล้ว

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

(สำหรับลูกค้าที่ได้รับแจ้งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม)

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และ ได้รับการยืนยันจากธนาคารออมสิน หลังจากนั้นผู้ขอสินเชื่อลงทะเบียนยื่นกู้ผ่านแอปฯ MyMo

ที่มา: ธนาคารออมสิน